Вітальна промова Папського легата Аюдріса Юзаса Бачкіса

14 серпня 2013

ВІТАЛЬНА ПРОМОВА

Папського легата Аюдріса Юзаса Бачкіса

Ваша Еміненціє!
Ваше Блаженство!
Дорогі співбрати в єпископстві та священстві!
Високоповажні члени Синоду Української Греко-Католицької Церкви!

Я глибоко вдячний Святішому Отцю Франциску, який вирішив доручити мені місію надзвичайного посланця на святкуванні 1025-річчя Хрещення Київської Русі, що буде увінчано урочистим освяченням Патріаршого собору Воскресіння Христового, а також дуже важливим актом відновлення обітниць Хрещення на берегах Дніпра. Хрещення князя Володимира було втіленням на землях Східної Європи доручення Христа: «Ідіть, отже, і зробіть учнями всі народи: христячи їх в ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа» (Мт. 28, 19). Відтоді потекли «ріки води живої» (Ів. 7, 38) на всі народи Київської Русі, даючи початок справжнього християнського життя, укоріненого у вірі та любові.

Усім возлюбленим співбратам, членам Синоду Української Греко-Католицької Церкви, котрі приїхали сюди з усього світу в рамках Року віри, маю честь передати щирі та сердечні вітання Папи Франциска, Єпископа Рима, наступника Святого Петра, підкріплені Його апостольським благословенням.

Я відчуваю надзвичайну радість від того, що можу повернутися до Києва в цей момент, який є настільки багатий значенням для життя вашої Церкви. У 2001 році, як архиєпископ Вільнюса, міста, де такою живою залишається пам’ять про святого Йосафата, я брав участь в історичній апостольській подорожі блаженного Івана Павла ІІ в Україну, у «паломництві», як сказав Папа, що «мало на меті бути актом вшанування українського народу та його довгої та славетної історії віри, свідчення та мучеництва». Багато пастирів і вірних Української Греко-Католицької Церкви дали своє яскраве свідчення вірності Христу та бездоганної єдності з Римським Престолом.

Подякуймо Божественному Провидінню, що після годин темряви та переслідування, під час якого відбулася ліквідація Української Греко-Католицької Церкви за Сталіна, Українська Греко-Католицька Церква змогла відновити свої структури та повернутися до нормального життя. Синод, що нині вільно зібрався на чолі з Верховним Архиєпископом, здатний забезпечити служіння Церкви та її єдність, згідно з власними традиціями та правовими нормами, передбаченими священними канонами для Східних Церков.

У листі — призначенні мене як особливого посланця, Папа Франциск висловлює радість від участі Церкви латинського обряду та інших обрядів, які виявили бажання об’єднатися у святкуваннях Хрещення Київської Русі. У цей Рік віри, який Католицька Церква відзначає в усьому світі, Папа закликає всіх пастирів та вірних усіх помісних Церков до ще більшої єдності, щоб у братньому духові співпрацювати заради поширення Євангелія у світі, та до оновленого завдання в житті віри та розвитку справ милосердя, котрі роблять віру дієвою. У такий спосіб Церква зможе зробити свій внесок у підтримку спільного блага народів у повазі до людської гідності та релігійного виміру, притаманному кожній особі.

Святкуючи Хрещення Київської Русі, ми обіймаємо своїм поглядом всю славетну історію вашої Церкви, що сягає своїми коріннями часів, за яких християнство жило в єдності, з різними церковними та культурними традиціями в сопричасті між собою. А отже, ми повинні невтомно молитися за єдність, якої прагнув Ісус, та йти дорогою екуменічного діалогу між усіма Церквами, що вважають себе пов’язаними з духовним спадком святого Володимира.

Під час першої аудієнції з усіма кардиналами Папа Франциск згадував дію Святого Духа, який єднає всі відмінності в Церквах, але не в «однаковості», а у гармонії. Паракліт, який дає кожному з нас різні харизми, об’єднує нас у цій спільноті Церкви, котра поклоняється Отцю, і Сину, і Святому Духові.

Молю милосердного Бога, щоб Він поблагословив труди цього Синоду, за заступництвом святого Володимира, святої Ольги, святих мучеників вашої Церкви, доручаючи вас Матері Божій, «Sedes Sapientiae».

† Аюдріс Юзас кардинал Бачкіс

ВІТАЛЬНА ПРОМОВА

Папського легата Аюдріса Юзаса Бачкіса

Signor Cardinale!
Beatitudine!
Cari confratelli nell’episcopato e nel sacerdozio!
Illustri membri del Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina!

Sono profondamente grato al Santo Padre Francesco che ha voluto affidarmi la missione di Inviato Straordinario alle celebrazioni del 1025 ° anniversario del Battesimo della Rus’ di Kyiv, che sarà coronato con la solenne dedicazione della Cattedrale della Risurrezione di Cristo e con l’atto molto significativo del rinnovo delle promesse battesimali sulle rive del Dniepr. Il Battesimo del principe Vladimiro è stato la realizzazione nelle terre dell’Europa orientale del mandato di Cristo: «Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo» (Mt 28, 19). Da quel momento sono sgorgati «fiumi di acqua viva» (Gv 7, 38) su tutte le popolazioni della Rus’ di Kiev, dando inizio ad un autentica vita cristiana radicata nella fede e nella carità.

A tutti i venerati confratelli, membri del Sinodo della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina, convenuti qui da tutto il mondo nel quadro dell’Anno della Fede, ho l’onore di trasmettere i fervidi ed affettuosi saluti del Papa Francesco, vescovo di Roma, successore di San Pietro, avvalorati della Sua Benedizione Apostolica.

Provo un’intensa gioia nel poter ritornare a Kyiv in un momento così ricco di significato per la vita della Vostra Chiesa. Nel 2001, come Cardinale Arcivescovo di Vilnius, Città ove rimane così viva la memoria di San Giosafat, avevo partecipato al storico viaggio apostolico del Beato Giovanni-Paolo II in Ucraina, «pellegrinaggio» — come disse il Papa — che «ha voluto essere un atto di omaggio al popolo ucraino ed alla sua lunga e gloriosa storia di fede, di testimonianza e di martirio». Tanti Pastori e fedeli della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina hanno dato una luminosa testimonianza di fedeltà a Cristo e di comunione indefettibile con la Sede di Roma.

Rendiamo grazie alla Provvidenza Divina se dopo le ore buie e la persecuzione vissuta con la soppressione della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina sotto Stalin, la Chiesa Greco-Cattolica Ucraina abbia potuto ripristinare le sue strutture e riprendere una vita normale. Il Sinodo ora radunato liberamente sotto la presidenza dell’Arcivescovo Maggiore è in grado di assicurare il governo della Chiesa e la sua unità, secondo le tradizioni proprie e le norme giuridiche previste dai sacri canoni per le Chiese orientali.

Nella Lettera di nomina come Inviato Speciale, il Papa Francesco esprime compiacimento per la partecipazione della Chiesa di rito latino e di altri riti che hanno voluto unirsi alle celebrazioni del Battesimo della Rus’ di Kyiv. In quest’Anno della Fede, che la Chiesa Cattolica celebra nel mondo intero, il Papa invita tutti i pastori ed i fedeli di tutte le Chiese particolari ad una più intensa comunione per collaborare con spirito fraterno per la diffusione del Vangelo nel mondo ed ad un rinnovato impegno nella vita di fede e nello sviluppo delle opere di carità, che rendono la fede operante. In tal modo la Chiesa potrà contribuire alla promozione del bene comune dei popoli nel rispetto della dignità umana e della dimensione religiosa insita in ogni persona.

Nel celebrare il Battesimo della Rus’ di Kyiv, nostro sguardo abbraccia tutta la gloriosa storia della Vostra Chiesa che affonda le sue radici nel tempo in cui il cristianesimo viveva nell’unità, con tradizioni ecclesiali e culturali diverse ma in comunione tra loro. Per cui dobbiamo intensamente pregare per l’unità voluta da Cristo e incamminarci sulla via del dialogo ecumenico fra tutte le Chiese che si richiamano all’eredità spirituale di San Vladimiro.

Nella prima udienza a tutti i cardinali Papa Francesco ricordava l’opera dello Spirito Santo che fa l’unità di tutte le differenze nelle Chiese, non nella «ugualità» ma nell’armonia. Il Paraclito, che da a ciascuno di noi carismi diversi, ci unisce in questa comunità di Chiesa che adora il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Prego Iddio misericordioso affinché benedica i lavori di questo Sinodo, invocando l’intercessione di San Vladimiro, di Santa Olga, dei santi martiri della Vostra Chiesa, affidandovi alla Madre di Dio, «Sedes Sapientiae».

† Audrys Juozas Card. Bačkis

Дивіться також

Живе Телебачення Мукачівська греко-католицька єпархія Релігійно-інформаційна служба України Український Католицький Університет Офіційний сайт Ватикану Новини Ватикану Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae