Положення про Головну тему Синоду Єпископів

ПРАВИЛЬНИК

ПІДГОТОВКИ ТА ПРЕЗЕНТАЦІЇ ГОЛОВНОЇ ТЕМИ
СИНОДУ ЄПИСКОПІВ УГКЦ

ГЛАВА І

ВСТУПНІ ПОЛОЖЕННЯ

Арт. 1. Головну тему чергового Синоду єпископів та відповідальних за її підготовку і презентацію на Синоді визначає Синод єпископів, беручи до уваги актуальний стан Церкви, а також основні завдання і виклики, які стоять перед нею на даному етапі її історичного буття.

Арт. 2. Оскільки Синод єпископів це — не наукова конференція, а зібрання пастирів Церкви, які у світлі Божого Слова намагаються відшукувати Божу волю для довіреного їхній опіці люду Божого, метою презентації Головної теми не є науково-теоретичне дослідження тієї чи іншої проблематики, а аналіз певної душпастирської ситуації, виклику чи потреби і опрацювання конкретних механізмів діяльності Церкви так, щоб вона могла дати належну відповідь на дані виклики, проблеми чи ситуації.

ГЛАВА ІІ

ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП

Арт. 3. Відповідальні за підготовку та представлення Головної теми в найкоротшому часі після отримання призначення збирають коло фахівців (Робочу групу) з даної проблематики та спільно з ними окреслюють ті ділянки церковного і суспільного життя, які слід дослідити і проаналізувати, щоб належним чином висвітлити Головну тему Синоду єпископів. В рамках підготовки вони враховують також думку членів Синоду єпископів щодо складових елементів Головної теми, здійснивши, при потребі, необхідні запити.

Арт. 4. Робоча група здійснює свою діяльність під керівництвом Отця і Глави Церкви та у стислій співпраці з Секретарем Синоду єпископів.

Арт. 5. § 1. Робоча група формулює теми доповідей та співдоповідей, а також пропонує на кожну з них доповідачів.

§ 2. При підготовці доповідей та співдоповідей слід врахувати загальні академічні вимоги до такого роду текстів, подаючи там, де є відповідні цитати, посилання на Святе Письмо, твори Отців Церкви, документи Вселенської та Помісної Церков, синодальні рішення тощо.

Арт. 6. Для кращого пізнання ситуації у досліджуваній ділянці церковного життя Робоча група може провести відповідне опитування, або ж скористатися з наявних в центральних структурах Церкви матеріалів чи даних.

Арт. 7. Відповідальні за підготовку Головної теми, за згодою Отця і Глави Церкви, на кожній Сесії Постійного Синоду представляють свої дотеперішні напрацювання та виносять на обговорення Постійного Синоду пропозиції Робочої групи.

Арт. 8. На останню перед Синодом єпископів Сесію Постійного Синоду відповідальні за Головну тему повинні подати докладний перебіг розгляду Головної теми на Синоді єпископів, основні тези Доповідей та співдоповідей, а також проекти Синодальних рішень з даних питань.

Арт. 9. В періоді між Сесіями Постійного Синоду відповідальні за Головну тему узгоджують свої дії з Отцем і Главою Церкви та консультуються з ним щодо основних тез і питань, пов’язаних з розглядом Головної теми.

ГЛАВА ІІІ

ЗБІР ТА РОЗСИЛАННЯ ЧЛЕНАМ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ РОБОЧИХ МАТЕРІАЛІВ З ГОЛОВНОЇ ТЕМИ

Арт. 10. § 1. Відповідальні за Головну тему присилають напрацювання Робочої групи до Секретаріату Синоду не пізніше як за 7 тижнів до початку Синоду.

§ 2. Секретаріат Синоду реєструє отримані документи та, пронумерувавши їх належним чином, у встановлені строки (за 6 тижнів до початку Синоду) розсилає їх членам Синоду для вивчення.

ГЛАВА IV

РОЗГЛЯД ГОЛОВНОЇ ТЕМИ НА СИНОДІ

Арт. 11. На розгляд Головної теми Синоду єпископів передбачається півтора робочих дні Синоду, які включають в себе 6 робочих засідань: два післяобідніх засідання першого дня, два дообідніх і два післяобідніх засідання наступного дня.

Арт. 12. § 1. Під час перших чотирьох засідань члени Синоду заслуховують доповіді та співдоповіді, а також проводиться пленарна дискусія з Головної теми.

§ 2. Доповіді з Головної теми тривають не довше, ніж 45 хв. Співдоповіді тривають не довше, ніж 15 хв.

§ 3. Задля легшого сприйняття та кращої ефективності представлення дуже рекомендується і заохочується — поряд з текстовими матеріалами, — використовувати відео матеріали, а також презентації за допомогою сучасних засобів комунікації.

ГЛАВА V

ПРАЦЯ В ГРУПАХ

Арт. 13. Останні два робочі засідання можна використати для праці в групах. Формуються 4 групи по 8–10 учасників Синоду.

Арт. 14. § 1. Відповідальні за Головну тему, у співпраці з Секретарем Синоду, визначають модераторів у кожній групі та пояснюють їм методологію праці та завдання, які стоять перед групою.

§ 2. Кожна робоча група визначає з-поміж своїх членів Секретаря, завданням якого є записувати основні думки та пропозиції кожного, хто братиме участь в праці групи. На працю в групах присвячується перше післяобіднє засідання другого дня Синоду.

Арт. 15. Після закінчення праці в групах, на останньому робочому засіданні другого дня, відбувається пленарна зустріч, під час якої Секретарі груп представляють напрацювання та пропозиції груп по Головній темі.

Арт. 16. Відповідальні за Головну тему збирають усі пропозиції від робочих груп на письмі та враховують їх при опрацюванні кінцевих проектів синодальних рішень.

ГЛАВА VI

ГОЛОСУВАННЯ РІШЕНЬ ЩОДО ГОЛОВНОЇ ТЕМИ

Арт. 17. Голосування рішень щодо Головної теми відбувається на першому Робочому засіданні наступного дня після розгляду Головної теми.

Арт. 18. § 1. Кожне рішення повинно бути лаконічно сформульованим та містити такі елементи:

  • завдання, яке слід виконати;
  • рекомендувати структуру чи особи, відповідальних за втілення в життя даного рішення;
  • часові рамки його виконання;
  • та — за потреби — джерела фінансування.

§ 2. Рішення повинні мати душпастирський характер та бути не надто загальними чи абстрактними, але конкретними і практичними.

ГЛАВА VII

МОНІТОРИНГ ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ

Арт. 19. Після проголошення законодавчих актів Синоду єпископів Секретар Синоду повідомляє на письмі зацікавлені особи і структури про їх обов’язок втілювати в життя закони чи рішення, прийняті Синодом. Він висилає їм на письмі текст самих рішень, а за потреби і інші допоміжні матеріали, або витяг з Протоколу Синоду єпископів.

Арт. 20. За потреби відповідальний за Головну тему та/або Секретар Синоду можуть провести робочі зустрічі з зацікавленими особами та структурами, щоб краще пояснити їм зміст прийнятих законів чи рішень та визначити шляхи найбільш ефективного втілення їх в життя.

Арт. 21. Моніторинг за виконанням синодальних законів чи рішень з Головної теми здійснює Секретаріат Синоду, або інша структура, визначена Отцем і Главою Церкви.

Арт. 22. § 1. Звіт про стан виконання законів та рішень Синоду єпископів представляється на кожній Сесії Постійного Синоду, а також — на черговому Синоді єпископів УГКЦ.

§ 2. Звіт готує і представляє Секретар Синоду, або структура чи особа, яким Отець і Глава Церкви доручив здійснювати моніторинг виконання синодальних рішень з Головної теми.

Опубліковано на офіційній веб-сторінці УГКЦ 13 грудня 2016 року

Живе Телебачення Мукачівська греко-католицька єпархія Релігійно-інформаційна служба України Український Католицький Університет Офіційний сайт Ватикану Новини Ватикану Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae