Положення про Патріаршу катехитичну комісію УГКЦ

30 квітня 2021

ПОЛОЖЕННЯ

про Патріаршу катехитичну комісію

Української Греко-Католицької Церкви

РОЗДІЛ 1.

Загальні положення

1.1. Патріарша катехитична комісія Української Греко-Католицької Церкви (далі Комісія, ПКК) є виконавчим і дорадчо-консультативним структурним підрозділом Курії Глави УГКЦ.

1.2. Комісія створюється декретом Глави УГКЦ на підставі рішення Синоду Єпископів УГКЦ і діє як складова частина Патріаршої курії, співпрацюючи з її іншими структурними підрозділами.

1.3. У своїй діяльності ПКК керується Кодексом канонів Східних Церков (ККСЦ), Канонами партикулярного права УГКЦ, рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ, декретами та вказівками Глави УГКЦ і цим Положенням.

1.4. Комісія може мати власну символіку, зразок якої затверджує голова Патріаршої курії.

1.5. Для внутрішньоцерковного діловодства ПКК може використовувати власний бланк, зразок якого затверджує голова Патріаршої курії.

РОЗДІЛ 2.

Мета та напрямки діяльності

2.1. Основна мета ПКК — допомагати Главі УГКЦ та Синоду Єпископів УГКЦ у пасторальному плануванні та координації загальної євангелізаційної та катехитичної діяльності УГКЦ.

2.2. Основними напрямками діяльності ПКК є:

2.2.1. Сприяння місійній діяльності Церкви у формуванні свідомих та активних учнів Христа.

2.2.2. Розвиток служіння Божого Слова (Біблійного апостоляту), а саме: проповідування, молитовного читання Святого Письма, євангелізації, катехизації та всіх форм християнського навчання.

2.2.3. Опрацювання та впровадження Загального катехитичного довідника та Катехитичного правильника УГКЦ.

2.2.4. Допомога місцевим ієрархам в налагодженні, управлінні та регулюванні катехитичного служіння в його митрополії, єпархії, екзархаті.

2.2.5. Сприяння та підтримка покликання, вишкіл та постійна формація катехитів-мирян, а також катехитична формація богопосвячених осіб (жіночих та чоловічих), семінаристів, священників та єпископів у ділянці євангелізації, біблійного апостоляту та катехитичного служіння.

2.2.6. Створення катехитичних ресурсів для різних вікових категорій та соціальних груп.

2.2.7. Організація катехитичних семінарів та конференцій.

2.2.8. Координація діяльності та сприяння співпраці митрополичих, єпархіальних, екзархальних та національних катехитичних комісій.

2.2.9. Впровадження рішень Глави УГКЦ та Синоду Єпископів УГКЦ, що стосуються катехитичного життя, задоволення поточних практичних потреб Церкви в катехитичній сфері.

2.2.10. Участь у підготовці документів, які стосуються катехитичного служіння.

2.2.11. Збір та оновлення баз даних осіб та організацій, що провадять діяльність у сфері компетенції Комісії.

2.2.12. Надання експертних оцінок і рекомендацій у справах біблійного апостоляту, релігійного виховання та катехитичного характеру.

2.2.13. Співпраця з науковими інституціями в галузі катехитичних наук, співпраця з відповідними структурами інших конфесій.

РОЗДІЛ 3.

Структура

3.1. До складу ПКК входять: голова ПКК, заступник голови ПКК, секретар / скарбник, а також, якщо є необхідність, інші співробітники та структурні підрозділи.

3.1.1. Голова Комісії обирається Синодом Єпископів УГКЦ та іменується декретом Глави УГКЦ з правом повторного іменування. Термін виконання уряду вказується в декреті.

3.1.2. Заступник голови ПКК та секретар ПКК / скарбник іменується декретом Глави УГКЦ за поданням голови ПКК.

3.1.3. Інших співробітників Комісії, за потреби, призначає голова ПКК, детально прописуючи їх права та обов’язки.

3.2. У своїй діяльності Комісія залучає для допомоги колегію радників.

3.2.1. До складу колегії радників ПКК входять 2–5 осіб, які мають досвід та є фахівцями в питаннях катехизації, євангелізації, біблійного апостоляту та інших ділянок, суміжних зі сферою діяльності Комісії.

3.2.2. Членів колегії радників іменує голова ПКК на визначений термін.

3.2.3. Засідання колегії радників скликає голова ПКК або особа, яка тимчасово виконує його функції, щоразу коли в цьому виникає потреба, але принаймні раз на рік.

3.3. Загальні збори голів єпархіальних катехитичних комісій збираються раз на 3–5 років для ділення катехитичними стратегіями, пріоритетними напрямами діяльності, кращими практиками.

Голова ПКК

3.4. Основними обов’язками голови ПКК є:

3.4.1. Здійснювати нагляд, керівництво та координацію всіх видів діяльності Комісії.

3.4.2. Виконувати катехитичні рішення Синоду Єпископів та вказівки Глави УГКЦ.

3.4.3. Скликати та головувати на зборах ПКК.

3.4.4. Здійснювати нагляд за розробкою проєктів за запитами на отримання грантових пропозицій, впровадженням, звітуванням та складанням бюджетів.

3.4.5. Підтримувати регулярну комунікацію з Главою УГКЦ щодо діяльності ПКК.

3.4.6. Особисто або через уповноважену особу брати участь у засіданнях та роботі інших структурних підрозділів Курії.

3.4.7. Підтримувати регулярне спілкування з головами єпархіальних катехитичних комісій.

3.4.8. Надавати щорічний письмовий звіт про діяльність та бюджетну пропозицію Комісії Синоду Єпископів для його розгляду та затвердження.

Заступник голови

3.5. Основними обов’язками заступника голови ПКК є:

3.5.1. Допомагати голові ПКК у реалізації мети та основних напрямків діяльності Комісії.

3.5.2. Виконувати обов’язки голови ПКК за його відсутності.

Секретар / скарбник

3.6. Основними обов’язками секретаря ПКК є:

3.6.1. Підготування та протоколювання засідань ПКК.

3.6.2. Ведення документообігу ПКК.

3.6.3. Ведення вебсайту ПКК.

3.6.4. Укладання каталогу катехитичних матеріалів, виданих ПКК.

3.6.5. Упорядкування архівів ПКК.

3.6.6. Ведення фінансового обліку та підготування річних звіту і бюджету ПКК.

3.6.7. Упорядкування списку та контактних даних голів і членів митрополичих, єпархіальних, екзархальних та національних катехитичних комісій.

3.6.8. Нести відповідальність за стан приміщення і офісного обладнання та за інвентаризацію майна, що є в користуванні Комісії.

3.6.9. Подання інформації про діяльність Комісії до Департаменту інформації Патріаршої курії УГКЦ.

3.7. Посадові особи, структурні підрозділи та Колегія у діяльності можуть керуватися окремими інструкціями і положеннями, затвердженими головою ПКК.

РОЗДІЛ 4.

Майно, кошти та фінансово-господарська діяльність

4.1. Діяльність Комісії фінансується з бюджету Патріаршої курії.

4.2. У користуванні Комісії може бути рухоме і нерухоме майно, необхідне для забезпечення її діяльності. Усе майно є власністю Курії Глави УГКЦ.

4.3. Голова Комісії організовує інвентаризацію майна та відповідає за його збереження.

4.4. Голова ПКК щороку готує проєкт бюджету, який передає на погодження до голови Патріаршої курії з подальшим узгодженням з Економатом Курії Глави УГКЦ.

4.5. Джерелом фінансування Комісії також є доброчинні пожертви, цільові майнові та фінансові внески фізичних і юридичних осіб.

РОЗДІЛ 5.

Припинення діяльності Комісії

5.1. Комісія може припинити свою діяльність у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, згідно з рішенням Глави УГКЦ.

5.2. Усі питання, пов’язані з ліквідацією Комісії, належать до компетенції ліквідаційної комісії, котра створюється декретом Глави УГКЦ.

5.3. Кошти та майно після припинення діяльності Комісії залишаються в розпорядженні Патріаршої курії.

РОЗДІЛ 6.

Прикінцеві положення

6.1. Це Положення затверджується декретом Глави УГКЦ.

6.2. Зміни до Положення вносяться головою ПКК і затверджуються декретом Глави УГКЦ.

6.3. Стосовно будь-яких питань, які не розглядаються у цьому підзаконному акті, застосовуються норми канонічного та цивільного права.

Дивіться також

Живе Телебачення Мукачівська греко-католицька єпархія Релігійно-інформаційна служба України Український Католицький Університет Офіційний сайт Ватикану Новини Ватикану Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae