Положення про Комісію УГКЦ з міжконфесійних та міжрелігійних відносин

4 квітня 2018

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМІСІЮ З МІЖКОНФЕСІЙНИХ ТА МІЖРЕЛІГІЙНИХ ВІДНОСИН

ГЛАВА 1

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Комісія Української Греко-Католицької Церкви з міжконфесійних та міжрелігійних відносин (надалі Комісія) є виконавчим та дорадчо-консультативним структурним підрозділом Курії Глави УГКЦ.

1.2. Комісія створюється декретом Глави УГКЦ.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Кодексом канонів Східних Церков, Канонами партикулярного права УГКЦ, законодавчими актами Синоду Єпископів, рішеннями Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства, декретами і вказівками Глави УГКЦ та цим Положенням.

1.4. Комісія може мати свою печатку зі своєю назвою та емблемою, бланк та іншу атрибутику, необхідну для забезпечення її діяльності. Уся ця атрибутика повинна бути погоджена з Главою УГКЦ.

1.5. Комісія співпрацює з іншими структурними підрозділами Курії Глави УГКЦ.

1.6. Положення затверджується Главою УГКЦ та набирає чинності через проголошення декретом.

1.7. Глава УГКЦ є компетентним розглядати зміни та доповнення до Положення, які для набрання чинності повинні бути проголошені.

ГЛАВА 2

МЕТА, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ КОМІСІЇ

2.1. Метою діяльності Комісії є допомогати Главі УГКЦ у формуванні та реалізації пропозицій щодо діяльності УГКЦ у сфері міжконфесійного та міжрелігійного служіння, реалізації всеукраїнських, загальноцерковних і міжнародних екуменічних та міжрелігійних програм УГКЦ.

2.2. Основні напрямки роботи Комісії:

2.2.1. Формування, розвиток та реалізація діяльності УГКЦ в ділянці взаємовідносин з міжконфесійними співтовариствами, окремими Церквами і релігійними організаціями в Україні та за кордоном.

2.2.2. Координація діяльності архиєпархіальних/єпархіальних комісій УГКЦ. Сприяння місцевим ініціативам.

2.2.3. Співпраця з відповідними органами інших Церков і релігійних та громадських організацій та з органами державної влади всіх рівнів щодо розвитку програм, які стосуються екуменічної та міжрелігійної діяльності.

2.2.4. Інформування та консультування Глави УГКЦ про екуменічні та міжрелігійні ініціативи та події.

2.2.5. Організація та координація вишколу й формації представників архиєпархій/єпархій УГКЦ.

2.2.6. Подання пропозицій до проекту стратегічного плану діяльності УГКЦ у сфері діяльності Комісії.

2.2.7. Збір, систематизація та поширення інформації про міжконфесійну та міжрелігійну діяльність УГКЦ.

2.2.8. Розробка програм, методичних і дидактичних матеріалів.

2.2.9. Організація та проведення семінарів, тренінгів, нарад, конференцій.

2.2.10. Збір і оновлення баз даних осіб та організацій, які працюють у сфері компетенції Комісії.

2.2.11. Видавнича діяльність.

ГЛАВА 3

СТРУКТУРА КОМІСІЇ ТА ОБОВ"ЯЗКИ ПОСАДОВИХ ОСІБ

3. Керівництво діяльністю Комісії здійснює голова Комісії з допомогою управи Комісії та дорадчих органів – колегій.

3.2. Склад управи Комісії:

3.2.1. Голова Комісії.

3.2.2. Заступник голови Комісії (за потреби).

3.2.3. Керівники програм у певному напрямку (керівники референтур).

3.2.4. Виконавчий секретар Комісії.

3.3. Комісія має у своєму складі дорадчо-консультативні органи – колегії: колегію представників єпархій (рада голів єпархіальних комісій) та колегію радників (представники церковних, громадських і державних організацій, які працюють у сфері компетенції Комісії);

3.4. Голова Комісії іменується Главою УГКЦ. Іменування відбувається на 3 роки з правом повторного іменування.

3.5. Компетенція голови Комісії:

3.5.1. Керування діяльністю Комісії та її координація.

3.5.2. Представництво Комісії в церковних і державних структурах та громадських організаціях.

3.5.3. Систематичне скликання засідань управи (принаймні раз на місяць) та Колегій (принаймні 4 рази на рік) і головування на них.

3.5.4. Систематичне інформування Глави УГКЦ про діяльність Комісії через делеговану ним особу або на його вимогу безпосередньо.

3.5.5. Керування процесом розробки проектних пропозицій для отримання фінансової допомоги, їх реалізації та вчасного і змістовного звітування про їх виконання.

3.6. Повноваження заступника голови Комісії:

3.6.1. Допомога голові в організації роботи Комісії.

3.6.2. За дорученням голови комісії та в разі його тривалої відсутності (понад місяць) тимчасове виконання його обов'язків.

3.7. До компетенції Керівника референтури належить бути керівником проектів та програм у певному напрямку діяльності Комісії.

3.8. Компетенція виконавчого секретаря Комісії:

3.8.1. Допомога в написанні, реалізації проектів та звітуванні про них.

3.8.2. Виконання всієї роботи, що стосується документообігу.

3.8.3. Вирішування організаційних питань (приймання відвідувачів і логістика подій/зустрічей).

3.8.4. Підготовка та подання поточних фінансових звітів і звітів про діяльність Комісії.

3.8.5. Відповідальність за стан приміщення і офісного обладнання та за інвентаризацію майна, що є в користуванні Комісії.

3.9. Особа, делегована Главою УГКЦ, за поданням голови Комісії та після заслухання думки референта з кадрових питань, затверджує штат структурних підрозділів і склад колегій.

3.10. Посадові особи, структурні підрозділи та колегії у своїй діяльності керуються окремими інструкціями і положеннями, затвердженими головою Комісії.

ГЛАВА 4

МАЙНО, КОШТИ ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

4.1. Діяльність Комісії фінансується з бюджету Курії Глави УГКЦ.

4.2. У користуванні Комісії може бути рухоме і нерухоме майно, необхідне для забезпечення її діяльності. Усе майно та обігові кошти є власністю Курії Глави УГКЦ.

4.3. Голова Комісії організовує інвентаризацію майна та відповідає за його збереження.

4.4. Голова Комісії щороку готує проект бюджету, який передає на подальше доопрацювання Економату та затвердження Синодом Єпископів УГКЦ.

4.5. Голова Комісії подає до Економату щоквартальний та річний фінансовий звіт.

4.6. Джерелом фінансування Комісії також є доброчинні пожертви, цільові майнові та фінансові внески фізичних і юридичних осіб.

ГЛАВА 5

АДМІНІСТРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

5.1. Контроль, перевірка та адміністрування діяльності Комісії здійснюється Главою УГКЦ через делеговану ним особу.

5.2. Для здійснення аудиту діяльності Комісії Глава УГКЦ створює відповідну робочу групу.

ГЛАВА 6

ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ

6.1. Комісія припиняє свою діяльність у зв'язку з її реорганізацією чи ліквідацією, згідно з рішенням Глави УГКЦ, через проголошення декретом.

6.2. Усі питання, пов'язані з ліквідацією Комісії, належать до компетенції ліквідаційної комісії, котра створюється декретом Глави УГКЦ.

6.3. Кошти та майно після припинення діяльності Комісії залишаються у розпорядженні Курії Глави УГКЦ.

На офіційній веб-сторінці УГКЦ опубліковано 4 квітня 2018 року Божого

Дивіться також

Живе Телебачення Мукачівська греко-католицька єпархія Релігійно-інформаційна служба України Український Католицький Університет Офіційний сайт Ватикану Новини Ватикану Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae