Положення про Комісію УГКЦ у справах родини і мирян

30 квітня 2021

ДОДАТОК до Вих. ВА 21/111

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію Української Греко-Католицької Церкви

у справах родини і мирян

РОЗДІЛ 1.
Загальні положення

1.1. Комісія Української Греко-Католицької Церкви у справах родини і мирян (далі Комісія) є виконавчим та дорадчо-консультативним структурним підрозділом Курії Глави УГКЦ.

1.2. Комісія створюється декретом Глави УГКЦ на підставі рішення Синоду Єпископів УГКЦ і діє як структурний підрозділ Курії Глави УГКЦ.

1.3. У своїй діяльності Комісія керується Кодексом канонів Східних Церков (ККСЦ), Канонами партикулярного права УГКЦ, рішеннями Синоду Єпископів УГКЦ і Синоду Єпископів Києво-Галицького Верховного Архиєпископства, декретами та вказівками Глави УГКЦ і цим Положенням.

1.4. Комісія співпрацює з іншими структурними підрозділами Курії Глави УГКЦ.

1.5. Комісія може мати свою печатку, на якій вказані назва Комісії та її емблема й інші реквізити та атрибутика, необхідні для забезпечення її діяльності. Усі ці реквізити та атрибутика мають бути погоджені з Главою УГКЦ чи делегованою ним особою.

1.6. Положення затверджується Главою УГКЦ та набирає чинності через проголошення декретом.

1.7. Глава УГКЦ є компетентним розглядати зміни та доповнення до Положення, які для набрання чинності повинні бути проголошені декретом.

РОЗДІЛ 2.

Мета, напрямки діяльності та основні завдання Комісії у сфері служіння родині

2.1.1. Метою діяльності Комісії є допомагати Главі УГКЦ у формуванні та реалізації пропозицій щодо діяльності УГКЦ у сфері подружньої та родинної проблематики, спрямованих на відродження і утвердження інституту сім’ї в Україні у світлі християнської традиції й вчення Церкви.

2.1.2. Основні напрямки роботи Комісії:

а) координація діяльності єпархіальних комісій у справах родини: заохочення, підтримка й поширення єпархіальних ініціатив;

б) організація та координація вишколу й формації представників єпархій;

в) підтримка та координація душпастирської діяльності, пов’язаної з прородинним вихованням дітей і молоді (до сімейного життя), багатоступеневою підготовкою до подружжя, душпастирством подружжя, сімейним консультуванням, допомогою сім’ям і дітям у кризових ситуаціях, створенням і підтримкою сімейних спільнот і рухів, пропагуванням та підтримкою сімейних форм виховання, а також ініціатив щодо захисту людського життя на всіх стадіях його існування (від зачаття до природної смерті);

г) розвиток співпраці з релігійними та громадськими організаціями і з органами державної влади всіх рівнів щодо розробки та реалізації програм, які стосуються сфери подружжя й родини, вплив на формування державної політики та підтримка ініціатив, що пропагували б та виховували сімейні цінності;

ґ) подання пропозицій до проєкту стратегічного плану діяльності УГКЦ;

д) збір, систематизація та поширення інформації про душпастирську діяльність Церкви у цій сфері;

е) розробка програм, методичних і дидактичних матеріалів;

є) організація та проведення семінарів, тренінгів, нарад і конференцій;

ж) створення та оновлення бази даних осіб та організацій, які діють у сфері подружжя та сім’ї;

з) видавнича діяльність.

2.2. Мета, напрямки діяльності та основні завдання Комісії в контексті служіння мирянам

2.2.1. Метою діяльності Комісії є допомагати Главі УГКЦ у формуванні та реалізації програм щодо діяльності УГКЦ у сфері підтримки і координації апостоляту (діяльності) мирян УГКЦ, об’єднаних в організації, товариства чи структури, діяльність яких поширюється більше як на одну єпархію УГКЦ; налагодження з ними співпраці для реалізації рішень Глави УГКЦ та Синоду Єпископів УГКЦ.

2.2.2. Основні напрямки роботи Комісії:

а) заохочення, підтримка та координація мирянських ініціатив. Координація

діяльності між’єпархіальних організацій і товариств;

б) сприяння у створенні та координація діяльності мирянських організацій загальноцерковного масштабу;

в) відвідування (моніторинг та оцінка діяльності) організацій і товариств, структура та діяльність яких поширюється більше як на одну єпархію УГКЦ;

г) організація та координація вишколу й формації представників єпархій і мирянських лідерів;

ґ) збір, систематизація та поширення інформації про діяльність мирянських організацій УГКЦ;

д) розвиток співпраці з релігійними, громадськими та міжнародними організаціями і з органами державної влади всіх рівнів щодо розробки та реалізації програм, які стосуються сфери діяльності Комісії;

е) подання пропозицій до проєкту стратегічного плану діяльності УГКЦ у сфері діяльності Комісії;

є) розробка програм, методичних і дидактичних матеріалів, спрямованих на допомогу мирянським організаціям;

ж) організація та проведення семінарів, тренінгів, нарад і конференцій;

з) збір та оновлення баз даних осіб і організацій, які діють у сфері компетенції Комісії;

и) видавнича діяльність;

і) інформування Глави УГКЦ та Синоду Єпископів про розмір, тенденції і реальний стан мирянського руху.

2.3. Мета, напрямки діяльності та основні завдання Комісії в контексті утвердження миру та справедливості

2.3.1. Метою діяльності Комісії є допомога Главі УГКЦ у формуванні пропозицій щодо діяльності УГКЦ у сфері суспільно-зорієнтованого служіння УГКЦ, участі Церкви в усіх публічних сферах суспільного життя: культурі, економіці, політиці, екології, міжнародних стосунках, — допомога в реалізації всеукраїнських та загальноцерковних соціальних програм і рішень Синоду Єпископів УГКЦ.

2.3.2. Основні напрямки роботи Комісії:

а) заохочення, підтримка і координація єпархіальних ініціатив;

б) організація та координація вишколу й формації представників єпархій;

в) розвиток співпраці з релігійними та громадськими організаціями і з органами державної влади всіх рівнів щодо розробки та реалізації програм, які стосуються сфери діяльності Комісії;

г) подання пропозицій до проєкту стратегічного плану діяльності УГКЦ у сфері діяльності Комісії;

ґ) розробка програм, методичних і дидактичних матеріалів;

д) організація та проведення семінарів, тренінгів, нарад і конференцій;

е) збір, систематизація і поширення інформації про суспільне служіння УГКЦ;

є) збір та оновлення баз даних осіб та організацій, які діють у сфері компетенції Комісії;

ж) видавнича діяльність.

РОЗДІЛ 3.

Структура Комісії та обов’язки посадових осіб

3.1. Керівництво діяльністю Комісії здійснює голова Комісії з допомогою управи Комісії та дорадчих органів — Колегій.

3.2. До складу управи Комісії входять:

а) голова Комісії;

б) заступник голови Комісії (за потреби);

в) керівники програм у певному напрямку (керівники референтур);

г) виконавчий секретар Комісії.

3.3. Комісія має у своєму складі дорадчо-консультативні органи — колегії: колегію представників єпархій (рада голів єпархіальних комісій) та колегію радників (з представників церковних, громадських та державних організацій, що працюють у сфері компетенції Комісії).

3.4. Голова Комісії іменується декретом Глави УГКЦ з правом повторного іменування. Термін виконання уряду вказується в декреті.

3.5. До компетенції голови Комісії належить:

а) керівництво і координація діяльності Комісії;

б) представництво Комісії в церковних і державних структурах та громадських організаціях;

в) систематичне скликання засідань управи (принаймні раз на місяць) та колегій (принаймні 4 рази на рік) і головування на них;

г) систематичне інформування Глави УГКЦ про діяльність Комісії через делеговану ним особу або, на його вимогу, безпосередньо;

ґ) керування процесом розробки проєктних пропозицій для отримання фінансової допомоги, їх реалізації та вчасного і змістовно звітування про їх виконання.

3.6. До повноважень заступника голови Комісії належить:

а) допомагати голові організувати роботу Комісії;

б) за дорученням голови Комісії та в разі тривалої відсутності (понад місяць) тимчасово виконувати його обов’язки.

3.7. До компетенції керівника референтури належить бути керівником проєктів і програм у певному напрямку діяльності Комісії, розробляти проєктні пропозиції для отримання фінансової допомоги, реалізувати їх та вчасно і змістовно звітувати про їх виконання.

3.8. До компетенції виконавчого секретаря Комісії входить:

а) допомагати в написанні, реалізації та звітуванні проєктів;

б) здійснювати всю роботу, що стосується документообігу;

в) вирішувати організаційні питання (прийняття відвідувачів та логістику подій/зустрічей);

г) здійснювати підготовку та подання поточних фінансових звітів і звітів діяльності Комісії;

ґ) відповідати за стан приміщення і офісного обладнання та за інвентаризацію майна, що є в користуванні Комісії.

3.9. Делегована Главою УГКЦ особа (голова Душпастирської ради) за поданням голови Комісії затверджує склад колегій та подає на розгляд і затвердження патріаршого економа і адміністратора персоналу пропозиції щодо штату Комісії.

3.10. Посадові особи та колегії у своїй діяльності керуються окремими інструкціями і положеннями, затвердженими головою Душпастирської ради за поданням голови Комісії.

РОЗДІЛ 4.

Майно, кошти та фінансово-господарська діяльність

4.1. Діяльність Комісії фінансується з бюджету Курії Глави УГКЦ.

4.2. У користуванні Комісії може бути рухоме і нерухоме майно, необхідне для забезпечення її діяльності. Усе майно та обігові кошти є власністю Курії Глави УГКЦ.

4.3. Голова Комісії організовує інвентаризацію майна та відповідає за його збереження.

4.4. Голова Комісії щорічно готує проєкт бюджету, який передає на погодження до голови Душпастирської ради та подальше доопрацювання і затвердження патріаршим економатом.

4.5. Голова Комісії подає до патріаршого економату річний фінансовий звіт або, на вимогу, звіт за коротший період.

4.6. Джерелом фінансування Комісії також є доброчинні пожертви, цільові майнові та фінансові внески фізичних і юридичних осіб, облік яких забезпечує голова Комісії.

РОЗДІЛ 5.

Адміністрування діяльності Комісії

5.1. Контроль, перевірка та адміністрування діяльності Комісії здійснюється Главою УГКЦ через делеговану ним особу (голову Душпастирської ради).

5.2. Для здійснення аудиту діяльності Комісії Глава УГКЦ створює відповідну робочу групу.

РОЗДІЛ 6.

Припинення діяльності Комісії

6.1. Комісія припиняє свою діяльність у зв’язку з її реорганізацією чи ліквідацією, згідно з рішення Глави УГКЦ, через проголошення декретом.

6.2. Усі питання, пов’язані з ліквідацією Комісії, належать до компетенції ліквідаційної комісії, котра створюється декретом Глави УГКЦ.

6.3. Кошти та майно після припинення діяльності комісії залишаються у розпорядженні Курії Глави УГКЦ.

Дивіться також

Живе Телебачення Мукачівська греко-католицька єпархія Релігійно-інформаційна служба України Український Католицький Університет Офіційний сайт Ватикану Новини Ватикану Consilium Conferentiarum Episcoporum Europae